تمیز کننده سطوح سیف مدل آمونیا

تمیز کننده سطوح سیف سرسخت ترین لکه ها را از بین برده و سطوح را درخشان و براق میکند.

تمیز کننده سیف ،سطوح را کاملا براق کرده هیچگونه اثر کثیفی و جرمی باقی نمیگزارد

 

دارای وزن 750 میلی گرم