سفیداب اصل پاک

سفیداب اصل پاک یک محصول سنتی است که بر روی کیسه حمام مالیده و بر روی پوست بدن کشیده می شود.

استفاده از روشوی یا همان سفیداب;به جمع آوری سلولهای مرده پوست کمک کرده و باعث می شود که پوست روشن تر شده;و تمامی چرکها و میکروبهای روی پوست زدوده شود.

استفاده از روشوی حداقل یک بار در هفته توصیه می شود.